Produkt je korišten za hipertenziju.


Izolirana fibrilacija atrija; estrogenski receptor alfa; androgeni receptor; aromataza; genski polimorfizmi Lone atrial fibrillation; estrogen receptor alpha; androgen receptor; aromatase; genetic polymorphism Sažetak Uvod: Prema do sada objavljenoj literaturi, postoje naznake da bi polimorfizmi estrogenskog receptora mogli biti povezani s izoliranom FA. S obzirom na njihovu biološku ulogu i povezanost, moguće je da i polimorfizmi drugih receptora odnosno enzima igraju ulogu u izoliranoj FA.

Glavni kriterij uključivanja u skupinu bolesnika s izoliranom FA bila je elektrokardiografski dokumentirana epizoda FA, bez poznatih etioloških čimbenika za FA tj.

Iz ispitivanja su isključeni bolesnici pušači te korisnici alkohola i droga.

produkt je korišten za hipertenziju

Svim ispitanicima izvađeno je 5 ml krvi iz periferne vene te im je iz leukocita izolirana genomska DNA. Odrećivanje genotipa učinjeno je pomoću lančane reakcije polimeraze PCR sa obilježenim prednjim i neobilježenim reverznim primerima. Određivanje alela učinjeno je pomoću računalnog programa. Genotipizacija je provedena od strane laboratorijskog osoblja kojima nije bio poznat status ispitanika s obzirom na izoliranu FA. Mann— Whitney U test korišten je za uspoređivanje razlika između bolesnika i kontrola za kontinuirane varijable, a za kategorijske varijable korišten je χ2 test.

produkt je korišten za hipertenziju

Svi polimorfizmi analizirani su isprva zasebno, prema broju ponavljanja polinukleotidnih sekvencija, a potom su razmatrani kao kombinacije alela. Povezanost pojedinih genotipova s FA, analizirana je pomoću binarne logističke regresije ; načinjeni su modeli s FA kao ishodom za svaki pojedini gen.

produkt je korišten za hipertenziju

Osim toga, potvrđena produkt je korišten za hipertenziju i povećana učestalost haplotipova s kombinacijom dviju "dugih" alela u skupini muškaraca s FA, ESR1 LL genotip ostao je signifikantan prediktor bez značajne promjene rizika. Ta povezanost mogla bi upućivati na ulogu estrogena i njihovih receptora u patofiziologiji FA. Potrebna su daljnja istraživanja na većem broju ispitanika te istraživanja na molekularnoj razini kako bi se ta uloga razjasnila i iskoristila kao potencijalna metoda liječenja.

produkt je korišten za hipertenziju

Izvorni jezik.