Hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet


Članak 3. Zahtjev za uključenje u registar i priopćavanje Komisiji 1.

Hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet za uključenje zbirke glavni simptomi hipertenzije kratko dijela zbirke u registar iz članka 5. Uredbe EU magnezijev sulfat liječenje hipertenzije. Nakon uključenja zbirke ili dijela zbirke u registar, imatelj zbirke obavješćuje nadležno tijelo o svim znatnim promjenama koje utječu na ispunjavanje kriterija o mogućnostima zbirke utvrđenih u članku 5.

Ako je podnositelj zahtjeva član mreže zbirki, prilikom podnošenja zahtjeva za uključenje zbirke ili dijela zbirke u registar on može obavijestiti nadležna tijela o o svim drugim zbirkama ili dijelovima zbirki iz te mreže koji su bili ili su predmet zahtjeva za uključivanje u registar u drugim državama članicama.

Prilikom provjere zbirki ili dijelova zbirki nadležna tijela država članica koja hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet upoznata s tim zahtjevima razmatraju razmjenu informacija s nadležnim tijelima država članica u kojima su zahtjeve podnijeli drugi članovi mreže.

hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet

Provjera iz članka 5. Za potrebe priopćenja iz članka 5. Nadležno tijelo obavješćuje Komisiju o svim naknadnim promjenama tih informacija. Članak 4. Provjere registriranih zbirki i korektivne radnje 1.

Službeni list L /

Provjera nadležnih tijela iz članka 5. Provjera se provodi na temelju periodički preispitivanog plana izrađenog s pomoću pristupa koji se temelji na riziku. Planom se osigurava minimalna razina provjera i omogućuje različita učestalost kontrola. Ako postoje osnovane sumnje da zbirka ili dio zbirke uključeni u registar više ne zadovoljava kriterije utvrđene u članku 5.

6 glavnih uzroka visokog krvnog tlaka

Provjera iz stavaka 1. Imatelj zbirke i njegovo osoblje pružaju svu potrebnu pomoć kako bi se olakšala provjera iz stavaka 1. Korektivne radnje ili mjere iz članka 5. Njima se od dotičnog imatelja zbirke može zahtijevati da uspostavi dodatne instrumente ili poboljša svoju sposobnost za primjenu postojećih instrumenata. Imatelj zbirke izvješćuje nadležno tijelo o provedbi utvrđenih korektivnih radnji ili mjera.

Članak 5. Izjava o postupanju s dužnom pažnjom u fazi financiranja istraživanja 1. Primatelj novčanih sredstava za istraživanja koja uključuju korištenje genetskim resursima i tradicionalnim znanjem povezanim s genetskim resursima podnosi izjavu o postupanju s dužnom pažnjom traženu u skladu s člankom 7. Ako primatelj nema poslovni nastan u Uniji, a istraživanje se provodi u Uniji, izjava o postupanju s dužnom pažnjom podnosi se nadležnom tijelu države članice u kojoj se istraživanje provodi.

Izjava o postupanju s dužnom pažnjom daje se podnošenjem ispunjenog obrasca iz Priloga II. Izjava se daje nakon primanja prvog obroka novčanih sredstava i nakon što su pribavljeni svi genetski resursi i tradicionalno znanje povezano s genetskim resursima korišteni u financiranom istraživanju, a najkasnije u vrijeme podnošenja završnog izvješća ili, ako se to izvješće ne izrađuje, na kraju projekta.

Nacionalna tijela mogu pobliže odrediti vrijeme podnošenja te izjave. Ako se isti istraživački projekt financira iz više izvora ili je u njega uključeno više primatelja, primatelji mogu odlučiti podnijeti samo jednu izjavu.

Tu izjavu koordinator projekta podnosi nadležnom tijelu države članice u kojoj ima poslovni nastan.

hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet

Ako koordinator projekta nema poslovni nastan u Uniji, a istraživanje se provodi u Uniji, izjava o postupanju s dužnom pažnjom podnosi se nadležnom tijelu neke od država članica u kojima se istraživanje provodi. Ako nadležno tijelo koje zaprima izjavu iz stavaka 2. Za potrebe ovog članka i Priloga II. Time nisu obuhvaćeni unutarnji proračunski izvori privatnih ili javnih subjekata.

Članak 6. Izjava o postupanju s dužnom pažnjom u fazi konačnog razvijanja proizvoda 1. Za korištenje genetskim resursima i tradicionalnim znanjem povezanim s genetskim resursima korisnici podnose izjavu o postupanju s dužnom pažnjom u skladu s člankom 7. Izjava o postupanju s dužnom pažnjom daje se podnošenjem ispunjenog obrasca iz Priloga III. Izjava o postupanju s dužnom pažnjom iz stavka 1. Za potrebe ovog članka i Priloga III.

Stavljanje na tržište ne uključuje pretkomercijalna ispitivanja, uključujući klinička i terenska ispitivanja te ispitivanja otpornosti na štetne organizme, kao ni stavljanje na raspolaganje neodobrenih lijekova radi omogućivanja liječenja pojedinačnih pacijenata ili skupina pacijenata.

Fizioterapija

Članak 7. Dostavljanje informacija 1. U skladu s člankom 7. Ako se bitne informacije, poput onih o korisniku i korištenju, mjestu pristupa ili genetskim resursima, bez kojih zapis ne može biti objavljen u Mehanizmu za razmjenu informacija o pristupu i podjeli dobiti, smatraju povjerljivima, nadležna tijela razmatraju zamjensku dostavu tih bitnih informacija izravno nadležnim nacionalnim tijelima iz članka  Protokola iz Nagoye.

Ako Komisija ne dobije trajan pristup tim informacijama elektroničkim sredstvima, takva se dostava vrši svakih šest mjeseci počevši od 9. Članak 8. Zahtjev za priznavanje najbolje prakse 1.

Zahtjev u skladu s člankom 8. Zainteresirana strana koja ne zastupa korisnike, ali je uključena u pristup, zbirku, prijenos ili komercijalizaciju genetskih resursa ili u razvoj mjera i politike povezanih s genetskim resursima uz svoj zahtjev dostavlja informacije kako je navedeno u Prilogu IV. Komisija šalje primjerak zahtjeva i popratnu dokumentaciju nadležnim tijelima svih država članica. Nadležna tijela mogu Komisiji dostaviti primjedbe u pogledu zahtjeva u roku od dva mjeseca od primitka dokumenata iz stavka 3.

Komisija potvrđuje primitak zahtjeva i podnositelju zahtjeva izdaje referentni broj u roku od 20 radnih dana od datuma primitka zahtjeva. Komisija daje podnositelju zahtjeva kapak edema i hipertenzije rok u kojem će biti donesena odluka o zahtjevu.

Komisija obavješćuje podnositelja zahtjeva ako su potrebne dodatne informacije ili dokumentacija za ocjenjivanje zahtjeva. Podnositelj zahtjeva dostavlja Komisiji sve tražene dodatne informacije i dokumentaciju bez nepotrebnog odlaganja.

Komisija šalje primjerak dokumenata iz stavka 6. Nadležna tijela mogu Komisiji dostaviti primjedbe u pogledu informacija ili dokumentacije iz stavka 6.

hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet

Komisija obavješćuje podnositelja zahtjeva svaki put kad se okvirni rok u kojem će biti donesena odluka o zahtjevu promijeni zbog potrebe za dodatnim informacijama ili dokumentacijom za ocjenjivanje zahtjeva. Komisija obavješćuje podnositelja zahtjeva u pisanom obliku o statusu ocjenjivanja zahtjeva najmanje svakih šest mjeseci. Članak 9. Priznavanje i povlačenje priznavanja najbolje prakse 1.

Ako Hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet odluči priznati najbolju praksu u skladu s člankom 8. Komisija navodi razloge za svoju odluku o priznavanju najbolje prakse ili povlačenju priznavanja najbolje prakse i objavljuje tu odluku u registru uspostavljenom u skladu s člankom 8.

Ursosan za hipertenziju

Članak Informacije o naknadnim promjenama priznate najbolje prakse 1. Ako je Komisija obaviještena u skladu s člankom 8.

hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet

Nadležna tijela mogu podnijeti primjedbe Komisiji u pogledu te promjene ili ažuriranja u roku od dva mjeseca od primitka obavijesti. Komisija ocjenjuje, uzimajući u obzir primjedbe iz stavka 2.

Ursosan za hipertenziju

Nadležna tijela obavješćuju Komisiju bez nepotrebnog odlaganja o svim informacijama koje proizlaze iz provjera provedenih u skladu s člankom 9. Nedostatci najbolje prakse 1. Ako od korisnika koji primjenjuje najbolju praksu primi utemeljene informacije o opetovanim ili važnim slučajevima neusklađenosti s člancima 4.

Ako udruženje korisnika ili druge zainteresirane strane dostave zapažanja, moraju to učiniti u roku od tri mjeseca. Komisija provjerava ta zapažanja i svu popratnu dokumentaciju i šalje primjerke nadležnim tijelima svih država članica. Nadležna tijela mogu podnijeti primjedbe Komisiji u pogledu tih zapažanja i popratne dokumentacije dijeta na hipertenziju roku od dva mjeseca od primitka tih dokumenata.

Ako Komisija provjerava moguće nedostatke najbolje prakse i slučajeve neusklađenosti s obvezama utvrđenima člancima 4. Ako udruženje korisnika ili druge zainteresirane strane koji su predmet provjere to ne učine, Komisija može, bez daljnjeg razmatranja, povući priznavanje najbolje prakse.

6 glavnih uzroka visokog krvnog tlaka - Encefalitis - February

Rezultati provjere koju je provela Komisija konačni su i uključuju sve korektivne radnje koje udruženje korisnika ili druge zainteresirane strane trebaju poduzeti.

Provjera može završiti i odlukom o povlačenju priznavanja najbolje prakse.

hipertenzija stupanj 2 do mobilizirati predmet

Preispitivanje Komisija preispituje funkcioniranje i učinkovitost ove Uredbe uzimajući u obzir iskustvo stečeno tijekom njezine provedbe i u cilju njezine moguće revizije. Pri tom preispitivanju treba razmotriti utjecaj ove Uredbe na mikropoduzeća, mala i srednja poduzeća, javne istraživačke ustanove i određene sektore, kao i mjerodavna zbivanja na međunarodnoj razini, a posebno ona povezana s Mehanizmom za razmjenu informacija o pristupu i podjeli dobiti.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu Za Komisiju.