Bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2, (a) Nagrada za individualni znanstveni i umjetnički rad (jedan ili dva autora)


Ida Žrvnar Uloga protein-kinaza aktiviranih mitogenom i proteina toplinskog šoka u oksidacijskom stresu izazvanom ekstraktom dima cigareta kod A alveolarnih epitelnih stanica Sažetak Dim cigareta sadrži različite štetne komponente koje pridonose oštećenju tkiva i razvoju upale. Bitni regulatori stanične homeostaze, proteini toplinskog šoka HSPu stanici djeluju antiapoptotski, ali izlaskom iz stanice uslijed njenog oštećenja mogu potaknuti sintezu upalnih medijatora. Protein-kinaze aktivirane mitogenom MAPKaktivirane različitim izvanstaničnim podražajima, također doprinose razvoju upale i preživljenju.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati uzrokuje li dim cigareta oksidacijski stres i djeluje li citotoksično na alveolarne epitelne stanice A putem promjena u aktivaciji MAPK i ekspresiji HSP-a. Možemo zaključiti da bi MAPK i HSP proteini mogli sudjelovati u upalnom odgovoru i apoptozi primijećenima kod bolesnika koji boluju od različitih bolesti povezanih s pušenjem, kao što je kronična opstrukcijska plućna bolest. Summary Cigarette smoke contains multiple harmful components that could cause tissue damage and inflammation progression.

Important regulators of cellular homeostasis, heat shock proteins HSPhave an anti-apoptotic role inside the cell, but once they are introduced to an extracellular environment due to cell damage they can trigger the synthesis of pro-inflammatory mediators.

Mitogen activated protein kinases MAPKsactivated by different extracellular stimuli, also contribute to inflammation progression and cell survival. The aim of this study was to test whether cigarette smoke causes oxidative stress and cytotoxicity in A alveolar epithelial cells učinkovito liječiti hipertenziju causing the changes in activation of MAPKs and expression of HSPs.

The concentration of total thiol protein groups and the activity of lactate dehydrogenase LDH were determined by spectrofotometry.

bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 brzo hipertenzija droge

We can thus conclude that both MAPKs and HSPs play a potential role in the inflammatory response and apoptosis that was hipertenzija pull in patients with different smoking-related diseases, such as chronic obstructive pulmonary disease. Obrazloženje mentora Anita Somborac Bačura asomborac pharma. Rad je izrađen u okviru znanstvenog projekta ''Uloga stresnog proteina Hsp70 u imunosno-upalnom odgovoru kod kronične opstrukcijske plućne bolesti'' IP kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

Tema ovog rada je vrlo zanimljiva i aktualna, a obrađuje problematiku vezanu uz bolesti uzrokovane pušenjem, kao što je kronična opstrukcijska plućna bolest KOPB za koju se pretpostavlja da će do Glavni čimbenik rizika bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 razvoj KOPB-a je dim cigareta.

Cilj ovog rada bio je ispitati uzrokuje li dim cigareta oksidacijski stres i djeluje li citotoksično na alveolarne epitelne stanice A bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 promjena u aktivaciji protein-kinaza aktiviranih mitogenom MAPK i ekspresiji proteina toplinskog šoka HSPmolekula uključenih u regulaciju stanične homeostaze.

Određivanjem koncentracije slobodnih tiolnih skupina proteina u stanicama dokazano je da dim cigareta oštećuje stanične proteine, a mjerenjem aktivnosti laktat dehidrogenaze u mediju iznad stanica dokazano je da dim cigareta vodi stanice u nekrozu u čemu važnu ulogu igraju p38 MAPK i HSP proteini.

Pojedinačnom inhibicijom MAPK signalnih puteva i HSP proteina utvrđena je njihova međusobna regulacija u A stanicama izloženima djelovanju dima cigareta. Bolje poznavanje mehanizama koji dovode do razvoja KOPB-a važno je za otkrivanje potencijalnih biomarkera za ranu dijagnozu i praćenje bolesti, ali i za pronalaženje novih terapeutskih meta i razvoj novih lijekova. Tijekom izrade ovog rada, studentica Ida Žrvnar pokazala je izniman interes za usvajanjem novih znanja i vještina.

Studentica je ozbiljno pristupila istraživanju temeljitim pretraživanjem literature te je u eksperimentalnoj fazi rada pokazala veliku radoznalost, snalažljivost i marljivost te samostalnost i preciznost u korištenju suvremenih biokemijskih i imunokemijskih tehnika.

U završnoj fazi, studentica je pokazala ozbiljnost i kritičnost u obradi rezultata i pisanju rada. Sami rad napisan je u skladu sa svim zahtjevima suvremenog prikaza znanstvenog istraživanja. Na temelju svega navedenog, smatram da ovaj rad zadovoljava sve kriterije izvrsnosti te predlažem rad ''Uloga protein-kinaza aktiviranih mitogenom i proteina toplinskog šoka u oksidacijskom stresu izazvanom ekstraktom dima cigareta kod A alveolarnih epitelnih stanica'' za dodjelu Rektorove nagrade u akademskoj godini S poštovanjem, dr.

Rr krvni tlak Somborac Bačura 2. Sirt3 kontrolira acetilacijski status proteina i tako regulira obranu stanice od stresa, produkciju reaktivnih kisikovih vrsta, metabolizam, ATP sintezu, stanični ciklus, apoptozu i proliferaciju zbog čega se naglašava njegova važna uloga u karcinogenezi. Da bi se došlo do traženih odgovora, stanice su tretirane s E2 i s inhibitorom estrogenskog receptora ICI te su korišteni testovi za analizu proliferacije, metabolizma stanica, interakcije proteina kandidata, mitohondrijske funkcije i učinka na morfologiju stanica.

Također se određivao i utjecaj E2 na lokalizaciju signala Sirt3 i ER-α kako bi se utvrdilo postoji li razlika u nuklearnoj i citosolnoj distribuciji ER-α obzirom na Sirt3 i ovisnost ovih tumorskih stanica o dostupnosti E2. Dobiveni rezultati su pokazali da Sirt3 smanjuje sposobnost MCF-7 stanica raka dojke da formiraju kolonije te djeluje antagonistički na E2-induciranu proliferaciju.

bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 hipertenzija koliko ima

To se objašnjava povišenim razinama transkripcijskih faktora p53 i FOXO3a u Sirt3 klonovima koji mogu koordinirano potaknuti tumor-supresorske stanične procese u stanicama raka.

Bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2, Sirt3 povećava metaboličku aktivnost i količinu mitohondrijskih kompleksa uključenih u oksidativnu fosforilaciju, za tumorske stanice energetski nepovoljniji metabolički put.

Sažetci i obrazloženja mentora valjano prijavljenih radova u akademskoj godini 2018./19.

Također, Sirt3 smanjuje interakciju ER-α i p53 čime stabilizira p53 i aktivira njegovu tumor-supresorsku funkciju te tako djelomično smanjuje proliferativni učinak E2.

E2 u prisutnosti Sirt3 povećava količinu DNA oštećenja, što posljedično inhibira progresiju kroz S fazu, smanjuje proliferaciju te u konačnici uzrokuje manji broj novonastalih kolonija CFA.

Na kraju treba istaknuti kako svi dobiveni rezultati zajedno upućuju na antagonističku ulogu Sirt3 na E2-potaknutu proliferaciju MCF-7 stanica, zbog čega se može hipotetizirati o Sirt3 kao potencijalnoj terapeutskoj meti u E2-osjetljivom raku dojke. Osim toga, vraćanje funkcije p53 proteinu jedna je od glavnih terapeutskih meta u liječenju tumora dojke, a obzirom da s vremenom mnogi terapeutici gube djelotvornost, reaktivacija Sirt3 trebala bi se razmotriti kao potencijalan način tretiranja E2-ovisnih tumora dojke.

Sirt3 controls protein-acetylation status in cells, regulates cellular stress response, reactive oxygen species ROS production, cell metabolism, ATP synthesis, cell cycle, apoptosis and proliferation, thus having a very important role in tumorigenesis.

 • Конечно, Джабба прав.
 • Отключить все это без подготовки - значит парализовать разведдеятельность во всем мире.
 • Все крупные провалы в сфере безопасности в истории агентства происходили внутри этого здания.
 • Идиот! - Она замахала бумагой.
 • Сьюзан закрыла глаза и начала молиться за Дэвида.
 • Hipertenzija, soli bez dijeta

To determine the differences cells where treated with E2 and ER inhibitor ICI followed by proliferation, metabolism, candidate-protein interaction, mitochondrial function and cell morphology experiments. Furthermore, due to the dependence of these cells on the E2 availability, the E2 effect on Sirt3 and ER-α localization was examined to determine any possible difference in nuclear and cytoplasmic distribution of ER-α considering the Sirt3 presence.

Collected results indicate that Sirt3 diminishes colony forming ability and antagonises E2-induced proliferation of MCF-7 breast cancer cell line. This effect of Sirt3 is explained by the fact that MCF-7S3 cell line has higher expression levels of FOXO3a and p53 transcriptional factors, which can in coordinated fashion initiate tumor suppression cell programs.

Additionaly, Sirt3 increases metabolic activity and elevates mitochondrial oxidative phosphorylation complexes levels, thus switching cells to oxidative pshosphorylation, a less favourable metabolic pathway for tumor cells.

Moreover, Sirt3 diminishes interaction between ER-α and p53 resulting in functional p53 stabilization and activation of its tumor suppressive activity and eventually lessening E2-induced cell proliferation.

In the presence of Sirt3, E2 elevates DNA damage and inhibits progression of the cells through the S phase of a cell cycle, thus reducing proliferation and diminishing the ability of MCF-7 cell line to form new colonies. Overall, all the obtained results indicate the antagonising effects of Sirt3 on E2-induced proliferation of MCF-7 breast bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 cells, therefore we can hypothesize about Sirt3 as a potential therapeutic target in E2-sensitive breast cancer.

Što je moždani udar i srčani udar i kako se razlikuju?

Besides, restoring p53 function is one of the main therapeutic targets in breast cancer treatment and, since many therapeutics lose efficiency with time, reactivation of Sirt3 should be considered as a potential way of treating E2-sensitive breast cancers. Obrazloženje mentora Jerka Dumić jdumic pharma. Studenti Pleše i Ciganek su rad pod naslovom Sirt3 djeluje antagonistički na estrogen-induciranu tumorigeničnost MCF-7 stanične linije putem povisnog zastoja proliferacije, koji prijavljuju na Naječaj, izradili na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pod mojim voditeljstvom i neposrednim voditeljstvom dr.

Ive Škrinjar u Laboratoriju za mitohondrijsku bioenergetiku i dijabetes Instituta Ruđer Bošković u Zagrebu, u sklopu znanstvene suradnje ovih dviju istraživačkih sktupina. Student Denis Pleše iznimno je uspješan student 3. Još kao srednjoškolac Denis je pokazao izniman interes za prirodne znanosti te je osvojio 2. Svoj je istraživački interes u području molekularnih znanosti o životu iskazao uključivši se, zajedno s kolegom Ivanom Ciganekom, u znanstvena istraživanja sirtuina i njihove uloge u tumorigenezi.

Uz sve navedeno, Denis Pleše je aktivni sportaš, član Hrvatske triatlon reprezentacije s 15 osvojenih naslova državnog prvaka u triatlonu.

bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 liječenje hipertenzije s lijekovima

Student Ivan Ciganek, također je iznimno uspješan student 3. Interes za prirodne znanosti Ivan je pokazao još u srednjoj školi sudjelujući na državnim natjecanjima iz biologije u 2. Uz to, bio je i stipendist Goethe instituta Zajedno s kolegom Pleše uključio se u znanstvena istraživanja koja su rezultirala izradom ovog studenstkog rada. Rad koji kolege Pleše i Ciganek prijavljuju na ovaj natječaj vrhunsko je znanstveno istraživanje koji nadilaze kriterije studentskog rada i koji će uskoro biti publicirani kao dio originalnog znanstvenog članka u nekom od prestižnih međunarodnih časopisa.

Utvrdili su da Sirt3 smanjuje sposobnost MCF-7 stanica raka dojke da formiraju kolonije te da djeluje antagonistički na E2-induciranu proliferaciju.

Izvještaj Sažetci i obrazloženje mentora prijavljenih radova

Uz to su pokazali da Sirt3 povećava metaboličku aktivnost i količinu mitohondrijskih kompleksa uključenih u oksidativnu fosforilaciju, bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 tumorske stanice energetski nepovoljniji metabolički put te da smanjuje interakciju Hipertenzija i njegov rast i p53 čime stabilizira p53 i aktivira njegovu tumor-supresorsku funkciju te tako djelomično smanjuje proliferativni učinak E2.

Zaključili su da Sirt3 djeluje antagonistički na E2-potaknutu proliferaciju MCF-7 stanica, te da je kao takav potencijalna terapijska meti u E2-osjetljivom raku dojke. Istraživanje je provedeno na komercijalno pribavljenim staničnim linijama, u sklopu projekta HRZZ Sirtuin3 kao posrednik mitohondrijske funkcije u estrogen-ovisnoj otpornosti na oksidativni stres i prehranu s visokim udjelom masti te je dio stoga nije bilo potrebno ishoditi mišljenje Povjerenstva za etičnost eksperimentalnog rada.

Tijekom izrade svog rada kolege Pleše i Ciganek pokazali su iznimnu predanost, interes, talent kao i znanje u području biokemije i molekularne biologije, usprkos činjenici da su tek studenti 3. Uz to, pokazali su se iznimno vještima i talentiranima za rad u laboratoriju. Stekli su vještinu pretraživanja znanstvene literature te kritičkog čitanja iste. Posebice treba istaknuti njihovu sposobnost uočavanja znanstvenih problema, kritičkog diskutiranja i izvođenja zaključaka bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 i planiranja pokusa.

Posebno mi je zadovoljstvo istaknuti njihovu vještinu usmenog i pisanog izražavanja te prezentacije znanstvenih rezultata. Interes kolega Pleše i Ciganeka za znanstveni rad dubok je i iskren, pun entuzijazma i potkrijepljen marljivošću te stoga srdačno preporučam prijavu njihovog rada na Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak god.

Smatram da bi dodjela Rektorove nagrade studentima Pleše i Ciganek bila ne samo potvrda njihovog dosadašnjeg uspjeha već dodatni poticaj da se nastave baviti znanstvenim istraživanjima i u budućnosti. Genotoksično djelovanje sterigmatocistina i 5-metoksisterigmatocistina u plućima štakora soja Wistar Sažetak Sterigmatocistin STC je poliketidni mikotoksin kojeg proizvode neke vrste plijesni iz roda Aspergillus.

Strukturno je sličan aflatoksinu B1 AFB1 te se unsen optičke čistoće intravenski hipertenzije u jetri, kao i AFB1, pomoću enzima iz porodice citokroma P metabolizira u epoksid koji stvara adukte s DNA djelujući hepatotoksično i hepatokancerogeno.

 • Koja je razlika između srčanog i moždanog udara u kliničkoj slici, kako ih razlikovati?
 • Его жизнь окончена.
 • На полу возле тела Хейла лежал листок бумаги.
 • Так я тебе докажу.
 • Как доказательство, что он отслеживал все связанное с «Цифровой крепостью».
 • Homocistein i hipertenzija

Međutim, na temelju istraživanja na mužjacima štakora zaključeno je da STC zbog slabije bioraspoloživosti ima za tri reda veličine manji hepatokancerogeni potencijal od AFB1.

Plijesni iz roda Aspergillus sekcije Versicolores primarni su kolonizatori vlažnih zidova gdje mogu proizvoditi STC i njegove derivate, primjerice 5-metoksisterigmatocistin 5-MET-STC te se u organizam mogu unijeti inhalacijom. Istraživanja na poksunim životinjama pokazuju da mikotoksini uneseni inahlacijom imaju do deset puta jači toksični učinak nego pri unosu ingestijom. Naša istraživanja u poplavljenom području općine Gunja pokazuju da je dvije godine nakon poplave Na temelju spomenute procjene izloženosti i naših dosadašnjih istraživanja mehanizma djelovanja STC in vitro postavili smo hipotezu: a STC i 5-MET-STC uzrokuju genotoksičan učinak u plućima štakora nakon jednokratnog tretiranja intartrahealnom instilacijom u dozama koje su detektirane u kućnoj prašini vlažnih zatvorenih prostora; b STC ima jači genotoksični potencijal od 5-metoksi-STC; c uzimajući u obzir sličnost u kemijskoj strukturi istodobno aplicirani toksini imat će antagonistički učinak.

U pokusu intratrahealne instilacije korišteni su 3 mjeseca stari mužjaci štakora soja Wistar. Genotoksično djelovanje u homogenatu pluća ispitano je primjenom alkalnog i neutralnog kometnog testa. Rezultati istraživanja genotoksičnog učinka STC i 5-MET-STC 24 sata nakon jednokratne intratrahealne instilacije mužjaka štakora soja Wistar izmjereni alkalnim i neutralnim kometnim testom pokazuju da STC i 5-MET-STC imaju genotoksičan učinak na pluća štakora u koncentracijama koje se prirodno mogu naći u prašini vlažnih zatvorenih prostora.

It is structurally similar to aflatoxin B1 AFB1 and also metabolised in liver by the cytochrome P enzymes into epoxide that forms DNA adducts resulting in hepatotoxic and hepatocancerogenic effects.

Research on male rats showed that STC has three times lower carcinogenic potential than AFB1 due to lower bioavailability. Aspergilli section Versicolores are the primary colonizers of damp dwellings where can produce STC and its derivatives, e. These mycotoxins could be inhaled.

bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 stupanj 3 hipertenzija 3

Studies have shown that mycotoxin inhalation may be at least 10 times more toxic than oral intake. Our research in the flooded area of the Gunja municipality shows that Two years after the flood majority of the houses have been repaired but fungal indoor colonisation is still present and may represent health risk.

Aspergilli section Versicolores dominated in the air and the house dust samples. The maximum concentrations of these toxins were 1. Based on exposure estimation and our recent research on the mechanism of action of STC in vitro, we have put forward a hypothesis: a STC and 5-MET-STC induce genotoxic effect in rat lungs after intratraheal instillation of single mycotoxin dose that correspond to concentrations detected in house dust; b STC has a higher genotoxic potential than 5-methoxy-STC; c taking into account the similarity in the chemical structure of STC and 5-MET-STC the combined treatment will have antagonistic effect.

Three months old male Wistar rats were treated with mycotoxins by intratracheal instillation. Animals divided into 4 groups 6 animals were treated with STC 0. Genotoxic activity in lung homogenates was tested by using alkaline and neutral comet test.

The results of combined treatment suggest the possible antagonistic interactions of those bilo laid invalidnosti hipertenzija ocjena 2 similar mycotoxins that co-occur in indoor environment as secondary metabolites of Aspergilli section Versicolores. Obrazloženje mentora Maja Šegvić Klarić msegvic pharma.

Istraživanje ovog studentskog rada koncipirano je na temelju rezultata naših prethodnih projektnih istraživanja vezanih za zastupljenost aspergila i njihovih toksina u zraku i prašini kuća u Gunji koje su obnovljene nakon poplave Na temelju spomenute procjene izloženosti i naših dosadašnjih istraživanja mehanizma djelovanja STC in vitro postavili smo hipotezu: a STC i 5-metoksi-STC uzrokuju genotoksičan učinak u plućima štakora nakon jednokratnog tretiranja intartrahealnom instilacijom u dozama koje su detektirane u kućnoj prašini vlažnih zatvorenih prostora; b STC ima jači genotoksični potencijal od 5-metoksi-STC; c uzimajući u obzir sličnost u kemijskoj strukturi istodobno aplicirani toksini imat će antagonistički učinak.

Genotoksično djelovanje pojedinačnih toksina i njihove kombinacije u odnosu na kontrolu ispitivano je suvremenom metodom DNA horizontalne mikrogel elektroforeze u alkalnim i neutralnim uvjetima alkalni i neutralni kometni test kako bi se spoznala priroda i intenzitet oštećenja DNA.

U obradi rezultata navadenim programskim jezikom kandidatkinja je pokazala samostalnost i spretnost.